[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6aCAXtv1oGY[/youtube]

バナナプラグでパッチングできる小型シンセ「Little Boy Blue」などをリリースしています。

Flower Electronics WEBサイト