[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gbUtpdYOuPk[/youtube]

Moogモジュラーサイズのフルセット「Oakley Modular」などをリリースしています。

OAKLEY SOUND SYSTEMS WEBサイト